Google Rat Race (NL)

•april 10, 2010 • Geef een reactie

Er lijk tegenwoordig nog steeds een hoop werk gedaan te worden door ontwerpers om het internet nog mooier te maken. Er zijn nog een heleboel lelijke websites op het internet. Je zult soms verbaasd zijn hoe veel lokale grote bedrijven nog steeds lelijke websites hebben. Maar er is een ander probleem dat nog meer bedrijven met lelijke en / of mooie websites zich niet eens bewust van zijn.  Bedrijven zijn gewoon niet te vinden op het internet met hun website! Met Google en andere zoekmachines, de meerderheid van de bedrijven kunnen blij als ze zijn te vinden op de 36e resultaatpagina als ze uberhaupt gevonden worden! En dit is waar de rat-race begint. De race om de beste Google ranking te krijgen. Welkom in de wereld van de SEO-marketing. In duidelijke taal: Search Engine Optimization. Er zijn bedrijven die diensten aanbieden voor andere bedrijven om een betere ranking op Google en andere zoekmachines te krijgen. En dat doen ze al enkele jaren. Wat wel interessant is hoe deze SEO bedrijven moeten mee evolueren met de Google zoekmachine voor een betere dienstverlening.
Zoals Google hun zoekmachine te verfijnen met betere algoritmen, regels en daarvoor, betere resultaten is het bijna steeds een nationale sport om hogere rankings te krijgen pagina. Sommige oude trucs uit het begin van deze eeuw gewoon niet meer werken en kan je zelfs beboetworden en als gevolg daarvan wordt  je dierbare website gekickt uit de index van Google ! Vandaag de dag zijn er enkele nieuwe trucs om Google te laten denken dat zijn zoekresultaten optimaal zijn voor de (be)zoeker. Voor  Google is het een belangrijke taak om hun zoekmachine optimaal te houden met de kwaliteit van zoekresultaten.

search online

makkelijk vindbaar hoeft geen complex verhaal te zijn

Dus wat doet een bedrijf dat een nieuwe website wilt? Ze willen worden gevonden voor een goedkope prijs, zodat ze meer verkeer, meer  bezoekers, klanten genereren en van daaruit meer inkomsten en winst.  Zo eenvoudig is dat. Maar achter deze eenvoud ligt een complex antwoord … Tenminste, voor de robuuste en eenvoudige ondernemer die gewoon wilt verkopen, zoals hij altijd doet en geen verstand heeft van het internet. Het enige wat hij weet is dat het internet vandaag ‘zeer belangrijk’ kan zijn voor een bedrijf. Zelfs zijn eigen! Veel SEO bedrijven vergeten dat veel bedrijven termen niet kennen zoals pagina rankings, trefwoorden, SEO-marketing, tags en labels. Ze willen gewoon makkelijk te vinden zijn. Dit is waar het Nederlandse bedrijf Google Vindbaarheid in zicht komt. Het overbrugt de kloof tussen Google en grote maar eenvoudige bedrijven. Goedkoop, snel en snel. Dit zijn termen waarmee bedrijven vertrouwd zijn. Als er meer SEO berijven zich zouden concentreren op die manier van benaderen dan kunnen de onvindbare bedrijven eindigen bij de top van Google zoekresultaten. Maar dan weer … Er is geen ruimte voor iedereen aan de top! En dus gaat de rat race gestaag verder. Check http://www.google-vindbaarheid.com om te zien hoe zij hun klanten benaderen. Geen zorgen voor de BIG SEO-bedrijven… Google-Vindbaarheid.com richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt. Voor nu.

Advertenties

The Google Rat Race

•april 10, 2010 • Reacties staat uit voor The Google Rat Race
Being in the webdesign industrie for years it still seems nowadays there’s still a lot of work to be done by designers to make the internet more beautiful. There are still an awful lot of ugly websites outthere. You’ll be surprised sometimes how many local big companies still have ugly websites. But there’s another problem which even more companies with ugly and/or beautiful websites aren’t even aware of. They just can’t be found on the internet with their website! With Google and other searchengines, the majority of companies may be glad if they are to be found on the 36th resultpage if even at all! And this is where the rat-race begins. The race to get the best google ranking. Welcome to the world of SEO-marketing. In clear language: Search Engine Optimization. There are companies who offer services for other companies to get a better ranking on Google and other searchengines. And they have been doing so for years. What’s interesting though is how these SEO companies have to evolve with the Google searchengine to keep offering better services.
As Google keep refining their searchengine with better algorithms,rules and therefor, better results it is almost becoming a national sport to get higher page rankings. Some old tricks from the beginning of this century just don’t work anymore and even can get you penaltied and as a result get your dear website kicked out of the Google index! Today some new tricks are here to lure Google into thinking it’s giving the searcher a better result. Google is up to a major task to keep their searchengine clean with quality search results.
So what does a company with a new website want? They want to be found for a cheap price, so they can generate more traffic, visitors, customers and from there more revenue and profit. It’s that simple. But behind this simplicity lies a complex answer… At least, for the rugged and simple entrepreneur who just wants to sell like he always does and doesn’t know a damn thing about the internet. The only thing he knows is that internet today is ‘very important’ for a company. Even his! Many SEO companies forget that a lot of companies don’t know about terms such as page rankings, keywords, SEO-marketing, tags and labels. They just want to be found. This is where dutch company Google Vindbaarheid comes in. It bridges the gap between Google and big but simple companies. Cheap, fast and quick. These are the terms those companies are familiair with. If more SEO would concentrate on that more companies could end at the top of Google searchresults. But than again… There’s no room for everyone at the top! And so the rat race still goes on. Check http://www.google-vindbaarheid.com to see how they approach their customers. No worries for the BIG SEO-companies as Google-Vindbaarheid.com solely targets the dutch companies. For now.